Αντιλαμβανόμενοι το καθήκον ευθύνης όλων μας για συστράτευση στην προσπάθεια αναχαίτισης των
οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων από την αναγκαία λήψη δραστικών περιοριστικών μέτρων για
καταπολέμηση της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού, δημοσιεύουμε σύντομο ενημερωτικό σημείωμα
με σκοπό τη βέλτιστη προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων στις υπό εξέλιξη πρωτόγνωρες
συνθήκες.
Η απροσδιόριστη επί του παρόντος έκταση της πανδημίας καθιστά εξίσου απροσδιόριστη την έκταση
των επιβαλλόμενων μέτρων καταπολέμησης της. Ως εκ τούτου, το παρόν σημείωμα καταγράφει
νομικές πτυχές έκτακτων, διαρκώς εναλλασσόμενων νομοθετικών και κανονιστικών μέτρων.
Δεν προβάλλει ούτε επιχειρεί να προβάλει ολοκληρωμένη νομική ανάλυση και επεξήγηση είτε του
συνόλου είτε μέρους των εν λόγω μέτρων και ιδιαίτερα τονίζουμε πως η δημοσίευση του παρόντος
σημειώματος δεν συνιστά παροχή νομικής συμβουλής προς οιονδήποτε.
Αποκλειστικός σκοπός του σημειώματος είναι να συνδράμει με πνεύμα αλληλεγγύης και αναγνώρισης
των δύσκολων πολιτικών αποφάσεων, στην καλύτερη δυνατή κατανόηση από εργαζομένους και
επιχειρήσεις των βασικών έκτακτων μέτρων του Κράτους και συνακόλουθα να ενθαρρύνει την
ορθολογιστική και έγκαιρη αναζήτηση από μέρους τους διευκρινίσεων και πρόσθετων πληροφοριών
από τους αρμόδιους Κρατικούς και άλλους φορείς.

Pin It on Pinterest